Fordypning i Tantra-coaching for terapeuter og behandlere, fra 27. februar 2020

Tantra som Kjærlighetens Intelligens og Livskunst.

Du velger denne fordypningen fordi du ønsker et innsiktsfullt verktøy til å veilede medmennesker til å åpne seg for Nærværet, Gleden og Kjærligheten som venter i Sjelens indre.

Datoer for fordypningen/utdannelsen:

27.februar – 1. mars, 21 – 24. mai, 20 – 23. august,
15 – 18. oktober og 10 – 13. desember.

Detaljert kursprogram blir lagt ut i oktober.
Be om å få tilsendt kursprogram på pdf her.

Tantra er ingen religion, men en livsfilosofi hvor guder og gudinner er forbilder for hvordan mennesket kan åpne seg for livets Essens. Det er denne kunnskapen de patriarkalske religionene i så stor grad har skambelagt, slik at vår viten om Eros som menneskets sjelelige intelligens har gått i glemmeboken. Derfor er de fleste mennesker i vår tid ubevisste om Eros som Kjærlighetens Intelligens og Livskunst. Det er nettopp hva Tantra som visdomslære kan vekke til live igjen; erindringen om mennesket som et Kjærlighetsvesen.

I Tantra anses menneskets Sjelelige natur for å være en miniatyr av Skaperverket. Derfor trener vi på å leve tilnærmet slik den universelle Skaperkraften utvikler og former Liv til fordel for alle mennesker.

I vår tid skjer den tantriske oppvåkning gjennom opplevelsen av Nærvær, Glede og Kjærlighet der hvor vi ferdes blant mennesker. Kjærlighet i Tantra er å leve Sjelens virkemåter i relasjon til ethvert menneske du møter på din vei. Det er relasjonen til dine medmennesker som avgjør hvordan du åpner deg for din Sjel, for Shakti. For en tantriker er det indre og ytre er to sider av samme sak og kan ikke erfares uavhengig av hverandre.

I Tantra er DELING et grunnleggende prinsipp. Jo mer du er i stand til å dele av din energi, dine opplevelser, intimitet, nytelse og gleder, sorger og smerte, jo nærmere kommer du din Sjel. Det å skape avstand til andre mennesker, lærer vi derimot å gi slipp på.

Hva om Sjelens stemme fikk lede deg til et vakkert og meningsfylt Liv?


I dette inspirerende webinaropptaket forteller Shalini om sjelens intelligens, og forteller om noen av hennes virkemåter i våre liv!

I InnerLife blir du kjent med Tantra gjennom læren om energi og bevissthet. Tantra beskrives som den store VEVEN, hvor energi og bevissthet veves sammen til en helhet i mennesket. Denne sammen-smeltingen av energi og bevissthet ble i Østen symbolisert som det erotiske møtet mellom gudinnen Shakti og guden Shiva. Det er grunnen til at så mange i Vesten tror at Tantra handler om sex, men det er en misforståelse. Alt i Tantra er innsikter om hvordan du kan få Shakti og Shiva, din sjel og åndskraft, til å gjenforenes i din kropp og sinn.

Gudinnen Shakti er sjelens feminine intelligens, slik hun kommer til uttrykk i våre liv og i møte med jordens begrensninger. Det samme ønsket Eva, da hun forlot Paradis til fordel for Kunnskapens Tre på godt og vondt. Sjelen er således den siden ved det gudommelige som er rettet inn mot livet på jorden og som bare kan realiseres når et menneske lever i tråd med hennes måte å virke i den fysiske verden – det vi kaller for Shaktis 12 virkemåter og som utdannelsen bygger på.

De tolv virkemåtene er Sjelens Kjærlighetslære til mennesket, slik hun ønsker at du og jeg skal leve for å erfare et fullverdig og helhetlig liv. Shaktis virkemåter er forutsetningen for å oppleve deg selv som et helt individ, hvor din kropp, sjel og åndskraft virker i et samspill i stedet for i konflikt med hverandre, som er det vanlige i vår tid.

I Tantra fordyper du deg i fire grunnleggende prosesser, som alle er rettet mot å utvikle din indre Eros. De fire grunnprosessene omtales i Hevajra Tantra som de tre Initieringer og en innvielse. Initiering betyr å sette deg selv inn i den tantriske prosess. Innvielse i Tantra handler om å bli en del av den tantriske energi og livsførsel på basis av de tre foregående prosessene. TantraCoach – utdannelsen er lagt opp på samme måte. På kurs 1 og 2 tar vi for oss de to første initieringene. Kurs 3 og 4 dekker den tredje initiering. Kurs 5 og 6 dekker innvielsen.

Hvert kurs legges opp som en prosess, hvor du hver gang blir kjent med sammenhengen mellom tre av Shaktis virkemåter. Hver enkelt virkemåte frembringer en livskvalitet, som du trener på å integrere i din daglige tilværelse. Etter hvert som Sjelens virkemåter lever i deg, blir du i stand til å overføre den samme kunnskapen til din klient. I Tantra må energien leve i deg, for at den kan overføres og virke i et annet menneske.

Det er villigheten til å trene som gjør deg til en tantriker. Etter kurset reiser du hjem og fordyper deg i den daglige treningen som den enkelte prosess (initiering) forutsetter. I tillegg til pust og meditativt energiarbeid som du gjør hjemme, foregår treningen i din hverdag, på vei til og fra jobben, blant kollegaer og på hjemmebane, ja, overalt hvor du er sammen med mennesker.

Åpne, ærlige og berørende menneskemøter og relasjoner får den seksuelle og emosjonelle energien i din kropp til å stige og forbinde seg til ditt 3.øye eller ditt Kronesenter. Du kjenner det selv gjennom det du kaller for glede, entusiasme eller godhet. U kjenner at det får bevisstheten din til å åpne seg. Da skjer det samtidig, at tankene dine blir klarere, du får et mer positivt syn på tilværelsen, følelsene dine blir romsligere, til dels nøytrale. Du handler ikke på tillærte følelsene og forestillingene. Du ser med andre øyne og du ser nye muligheter. Det er denne tilstanden du trener på å styrke under hele utdannelsen og som du som TantraCoach ønsker å formidle til dine klienter og medmennesker.

Det vakre med Tantra er at det handler om Livet ditt akkurat der du er. Du er en Vandrer som befinner deg på en unik vei midt mellom Lys og Mørke, en vei som er brolagt med blomster og snublekanter. Det handler om at Veien blir til mens du går, hvor ditt mål er Gleden, Inspirasjonen og Kjærligheten du opplever på din vei, mens du vandrer den.

For å delta på TantraCoach-utdannelsen trenger du å ha praktisert din åndelig søken i noen år. Det er en fordel at du har eller har hatt en terapeutisk praksis eller har erfaring fra ansvarsfullt arbeid med mennesker. Er du usikker, ta kontakt med Shalini. Les mer om pris og krav til utdannelsen i fullstendig studieplan:  

Få tilsendt fullt kursprogram på e-post her

Kurs 1:
«Den Erotiske Livskraftens Intuitive virkelighet»

 • Solar Plexus: Speiling og Berøring frigjør Egoets falske identitet.
 • Halschakra: Ærlighet og et Åpent sinn frembringer din Intuisjon.
 • Perineum: Skjønnhet og Nytelse vekker den Erotiske livskraften .

Den første initiering handler om å få ditt Solar plexus og Halssenter til å samhandle gjennom å forandre måten du tenker om deg selv og livet. Du lærer metoder til å forholde deg til tankens kraft, for å kunne lære din klient å gjøre det samme.

Når du åpner ditt Solar Plexus for ditt intuitive Halssenter, stimuleres Perineum. Når du tilfører Perineum energi gjennom meditasjon, parallelt med den mentale treningen, vil Perineum gi slipp på kontrollen av din seksuelle og emosjonelle energi. Gradvis tillates energien å stige i din kropp, som forårsaker en transformasjon av din seksuelle energi til en erotisk og gledesfylt livskraft.

De tre sentrene virker således gjensidig inn på hverandre. Det handler om å erstatte egoets begjær med en sjelelig berøring, å tillate et ærlig og åpent uttrykk, som får den erotiske livskraften til å stige i din kropp. Og dette trener du på hjemme, i dine daglige menneskemøter, parallelt med at du arbeider med pust og meditative øvelser.

Kurs 2: «Den blinde og den Seende»
Menneskets sårbarhet er å leve mellom to virkeligheter.

 • Medulla: Følelser og indre Farger frembringer Hengivenhet til Livet.
 • Det 3. Øyet: Dybde og Vidsyn åpner deg for å se tilværelsen som Hellig.
 • Gravitasjonspunktet: Frigjøring fra fortidens tilpasning åpner for indre Frihet og nye Vendepunkter i ditt liv.

Andre initiering handler om åpningen av de to energisentrene Medulla i nakken og det 3.Øyet i pannen og deres samspill med Gravitasjonspunktet. Medulla er døråpneren til kreativiteten og fargerikdommen i ditt indre. Det 3. Øyet er din evne til vidsyn og dybde, som får deg til å oppdage muligheter, som tidligere ikke var synlig for deg. Men det finnes hindringer, nemlig den eksistensielle frykten for løsrivelse.

Frykten for hva andre vil mene om deg, hvis du slår deg løs og begir deg ut på Livets vei. Frykten for å miste relasjonene dine, bli avvist og utstøtt. Frykten for hva som skjer, hvis du ikke tilpasser deg normene, forventningene og pliktene som du tillater andre å pålegge deg.

Gravitasjonspunktet aktiveres når det skapes en forbindelse mellom Medulla og det 3.Øyet. Gravitasjonspunktet har som intensjon å skape Vendepunkter i livet ditt. Gravitasjonspunktet er den intelligens i Sjelen som bringer deg inn i daglige situasjoner, hvor du blir konfrontert med den eksistensielle frykten for å bli avvist. Trøsten er at det skjer, for at du skal ha

Kurs 3 og 4:
«Den seksuelle energiens polariteter og indre bevegelse»

 • Hjertesenteret: Hjertets dype berøring frembringer Spirituell livskraft.
 • Harasenteret: Den Seksuelle energiens stigning til Hjertet.
 • Lykkepunktet: Gleden ved å omdanne emosjonelt og seksuelt begjær til Intimitet og Livsglede.

Vi oppdras til å leve med et splittet sinn, fordi vi ikke lærer å balansere livene våre mellom den indre og ytre virkeligheten som omgir oss. Vi ser kun den ytre virkeligheten og neglisjerer viljen og livskraften som blir gitt oss fra det indre, fra sjelen. Vi lærer ikke å følge den indre stemmen. Den seksuelle energien i kroppen vår misbrukes til å ha sex på måter, som lukker oss ytterligere for vår sjelelige natur. Mennesker rives i filler av indre konflikter, uten å forstå hva det handler om. Det er dine erfaringer og din viten om at våre problemer dypest sett stammer fra motarbeidelsen av Shaktis virkemåter, som du vil møte klienten din med. Men først trenger du å integrere henens kjærlighetslære.

På to kursene gjennom sommeren blir du bevisst hvordan din seksuelle energi kan stimuleres gjennom å leve polaritetenes indre bevegelse. I Tantra er den seksuelle energi en likeverdig polaritet til åndskraften Shiva. Din seksuelle energi og åndskraft er konstruert for å bli gjenforenet med hverandre i kjølevannet av splittelsen som patriarkatet har frembragt. For at det skal skje, må Shaktis kvaliteter og virkemåter fungere i ditt sinn og i din daglige tilværelse.

Alt i Tantra handler om å oppdage livets polariteter i alt som er. Bevegelsen som oppstår på energiplan, når du er fullt tilstede i begge polaritetene, i det lyse himmelske og det mørke jordiske, er det vi omtaler som Livet. For Livet er Lys som settes i bevegelse i møtet med mørket eller jordens og tidens begrensning.

Kurs 5:
«Helliggjøring av Livet»

 • Rotsenteret: Helliggjøring av Livet gjennom fruktbare og nære Menneskemøter.
 • Kronesenteret: Sosiale Livsrom og omsorg for verden rundt deg.
 • Essenspunktet: Verdenssjelen; alt i Livet er Lys – Lyset er ditt Liv – Liv er Lys i bevegelse.

Innvielsen som denne siste fasen kalles, handler om å Helliggjøre ditt personlige Liv og bringe din tilstedeværelse inn i verden som du anser som hellig.

Ordet Hellig bruker vi om opplevelser som sprenger våre daglige erfaringsrammer. Når den seksuelle energi når gjennom til Medulla og det 3.Øyet, utvides din bevissthet. Da klarer du ikke lenger å forholde deg til komfortsonen din, for din nye oppfattelse av virkeligheten vil gi deg nye innsikter både om Livet og om Døden.

Det å Helliggjøre er å trene på å skape en INNSTILLING til livet i tråd med Shaktis virkemåter. Treningen handler om å sprenge egne grenser og tenke nytt. Du åpner deg for å se det du til nå har utelukket fra din oppfattelse av virkeligheten. Det vil fylle deg med en økende tilfredshet og en indre visshet om å være virkelig delaktig i Livet og verden rundt deg. 

Alt i Livet er Hellig. I Tantra finnes ingen ond kraft i universet. Det onde, smerten og lidelsen i verden er resultat av menneskehetens tankesett og handlinger. Ondskap og lidelse fremkommer i mennesker, som er fratatt muligheten til å leve Sjelens intensjon med sitt eget Liv. Det å innvie deg selv i den tantriske levemåte, er å sette deg i stand til å oppleve Livet som Hellig. Det handler om å skape plass for det Hellige i din hverdag. Men først og fremst handler det om å oppdage at bak alt som skjer, selv i det mørkeste mørke, finnes det et Lys.

PRISER

Ettårig fordypning koster kr. 34.200,-. 
Prisen inkluderer 5 kurshelger á 4 døgn 
Full kost og losji på vakre Bjørk Kursgård 
12 ukers nettkurs inkl. video og webinar med Shalini
Kursavgiften betales med innledende depositum
og 12 månedlige avdrag.

Få tilsendt fullt kursprogram her


Følg oss

 • Follow on Facebook
 • Follow on YouTube
 • Follow on Instagram